ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เทรนเนอร์

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้บังคับใช้กับความสัมพันธ์ใด ๆ และทั้งหมดระหว่างบริษัท The Pokémon Company (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โปเกมอน”) และบุคคลที่สมัครลงทะเบียนบัญชี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชี”) ของเว็บไซต์ “โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม เว็บไซต์เทรนเนอร์” ซึ่งดำเนินการโดยโปเกมอน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อใช้บริการที่จัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) และการสมัครของผู้สมัครนั้นโปเกมอนได้ให้การยอมรับแล้ว ในการลงทะเบียนบัญชี จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดอ่านอย่างละเอียดและยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนทำการสมัคร

ข้อ 1 ผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า

 1. บุคคลที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่าสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น หากบุคคลที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่าได้ลงทะเบียนบัญชี และใช้บริการหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ระบุไว้เป็นการต่างหากโดยโปเกมอนแล้ว จะถือว่าผู้ปกครองได้ยินยอมในการใช้บริการดังกล่าว
 2. โปเกมอนอาจจำกัดการใช้บัญชีโดยผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่าในส่วนใด ๆ ของบริการ

ข้อ 2 เนื้อหาของบริการ

บริการจะรวมถึงบริการที่บัญชีสามารถใช้งานได้ดังต่อไปนี้

 1. การดูข้อมูลอีเวนต์และการลงทะเบียน
 2. การดูข้อมูล เช่น แชมเปียนชิปพอยต์และอันดับ
 3. บริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อ 3 ค่าตอบแทนสำหรับบริการ

การใช้บริการจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนจากบัญชีให้กับโปเกมอน อย่างไรก็ตาม บัญชีจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นสำหรับบัญชีในการใช้บริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมอีเวนต์

ข้อ 4 การลงทะเบียนบัญชี

 1. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัญชี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัครลงทะเบียน”) จะต้องสมัครลงทะเบียนบัญชีตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่โปเกมอนกำหนดไว้เป็นการต่างหากจากหน้าการลงทะเบียนบัญชีของไซต์ เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะสามารถสมัครลงทะเบียนบัญชีได้
 2. ผู้สมัครลงทะเบียนจะถูกขอให้กรอกข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องเกี่ยวกับผู้สมัครลงทะเบียนในหน้าการลงทะเบียนบัญชีและส่งไปยังไซต์
 3. อนุญาตให้ลงทะเบียนได้หนึ่งครั้งต่อผู้สมัครลงทะเบียนแต่ละราย หากพบว่าผู้สมัครลงทะเบียนอยู่ภายใต้มาตรการ เช่น การยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีเนื่องจากการกระทำบางประการ เช่น การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในอดีต หรือหากพบว่าเนื้อหาที่กรอกโดยผู้สมัครลงทะเบียนประกอบด้วยข้อมูลเท็จ การลงทะเบียนอาจไม่ได้รับการอนุมัติ
 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนกับโปเกมอน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลบัญชี”) บัญชีจะแจ้งให้โปเกมอนทราบโดยทันทีด้วยวิธีการที่โปเกมอนกำหนดไว้เป็นการต่างหาก

ข้อ 5 บัญชีภายนอก

 1. การสมัครลงทะเบียนบัญชีและการใช้บริการ อาจดำเนินการโดยการเชื่อมโยงบัญชี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีภายนอก”) สำหรับบริการอื่นนอกเหนือจากบริการซึ่งโปเกมอนระบุไว้เป็นการต่างหาก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการภายนอก”) เมื่อทำการเชื่อมโยงกับบัญชีภายนอก ผู้สมัครลงทะเบียนจะใช้ขั้นตอนการเชื่อมโยงกับบัญชีภายนอกตามขั้นตอนที่ระบุโดยโปเกมอน และบัญชีจะเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์โดยใช้บัญชีภายนอก
 2. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเชื่อมโยงตามวรรคก่อน ผู้สมัครลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้โปเกมอนได้รับและนำข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครลงทะเบียนซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทที่ดำเนินการบริการภายนอก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลบริการภายนอก”) ไปใช้
 3. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลบริการภายนอกที่โปเกมอนได้รับ และการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว จะเทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในข้อถัดไป

ข้อ 6 ข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครลงทะเบียนของโปเกมอนและบัญชีอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัทโปเกมอน (เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพ็อกเก็ตมอนสเตอร์)
[ https://th.portal-pokemon.com/privacypolicy/ ]

บริษัทอาจมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่พันธมิตรทางธุรกิจและผู้รับจ้าง ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในกรณีนี้ บริษัทจะควบคุมดูแลให้เป็นไปตามนโยบายนี้ทั้งกับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้รับจ้าง

ทั้งนี้พันธมิตรทางธุรกิจและผู้รับจ้างที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะรวมไปถึงบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด

ข้อ 7 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โปเกมอนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในการอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลเนื้อหาทั้งหมด เช่น การออกแบบ ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ เพลง และเสียงที่อัปโหลดบนบริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูล”) บัญชีไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเรียกร้อง หรือสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ในบริการ และห้ามมิให้บัญชีคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ตีพิมพ์ เผยแพร่ ถ่ายโอน หรือแจกจ่ายข้อมูลจากบริการโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำไปใช้นอกบริการได้

ข้อ 8 ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้งาน

 1. บัญชีจะใช้บริการโดยความรับผิดชอบของตนเอง
 2. หากบัญชีสร้างความเสียหายให้แก่โปเกมอนหรือบุคคลที่สามโดยการใช้บริการ บัญชีจะชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเอง
 3. บริการมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามภายนอกบริการรวมอยู่ด้วย โปเกมอนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว และโปเกมอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่บัญชีก่อให้เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว (ถ้ามี)

ข้อ 9 การยกเลิกการลงทะเบียน

เมื่อบัญชีต้องการยกเลิกการลงทะเบียนบัญชี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เป็นการต่างหากโดยโปเกมอน

ข้อ 10 การระงับ การเปลี่ยนแปลง การยกเลิกบริการ เป็นต้น

 1. โปเกมอนอาจระงับบริการโดยไม่ต้องแจ้งบัญชีล่วงหน้า เมื่อพบว่ามีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
 2. เมื่อยุติบริการ โปเกมอนจะประกาศไปยังบัญชีอย่างน้อย 30 วันก่อนการยกเลิกโดยการประกาศบนบริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อโปเกมอนพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถประกาศล่วงหน้าได้เนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
 3. โปเกมอนอาจยุติบริการโดยไม่ต้องแจ้งบัญชีล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น
 4. โปเกมอนอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการโดยไม่ต้องแจ้งแก่บัญชีล่วงหน้า
 5. โปเกมอนจะไม่รับผิดชอบต่อบัญชีในกรณีใด ๆ ในวรรคก่อนหน้า

ข้อ 11 การกระทำต้องห้าม

 1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยบัญชี โปเกมอนห้ามการกระทำดังต่อไปนี้ ทั้งภายในและภายนอกบริการ การกระทำภายนอกบริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำบนเว็บไซต์ อาทิเช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) บล็อกและกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (เว็บบอร์ด) และในสถานที่จัดอีเวนต์และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ อีกทั้ง โปเกมอนไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทำของบัญชี
  1. การกระทำที่มีจุดประสงค์เพื่อรบกวนบริการและการปฏิบัติการของโปเกมอน และการกระทำอื่น ๆ ที่ทำให้โปเกมอนเสียผลประโยชน์
  2. กิจกรรมทางธุรกิจและการกระทำเพื่อหากำไรจากการใช้บริการ
  3. การกระทำที่ละเมิดเกียรติ ความน่าเชื่อถือ สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันของโปเกมอนและบุคคลที่สาม และการกระทำที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าบัญชีนั้นเป็นบุคคลอื่น
  4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอนหรือบริการ หรือข้อมูลที่ให้ผ่านบริการ
  5. การให้ข้อมูลเท็จ ณ เวลาที่ลงทะเบียนบัญชี ฯลฯ
  6. การส่งหรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือการกระทำในลักษณะที่คล้ายกัน
  7. การกระทำที่เป็นการละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และการกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรือการกระทำที่อาจก่อการดังกล่าว
  8. การกระทำที่การโอน (รวมถึงการดำเนินการเสนอขายบนเว็บไซต์ประมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือสถานที่ที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการโอน) การให้ยืมหรือให้เป็นหลักประกันซึ่งของรางวัล เงินพิเศษ หรือสิ่งคล้ายคลึงกัน ที่เกี่ยวข้องกับบริการแก่บุคคลที่สาม
  9. การสร้างการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสร้างความเสียหายให้แก่ภาพลักษณ์ของตัวละคร และการเชื่อมโยงที่กระทำการทำซ้ำและใช้งานข้อมูลซึ่งโพสต์อยู่ในบริการ และ
  10. การกระทำอื่น ๆ ที่โปเกมอนเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 12 การระงับการใช้บริการ การยกเลิกการลงทะเบียน และมาตรการอื่น ๆ

 1. โปเกมอนอาจใช้มาตรการที่กำหนดไว้ในวรรคถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าบัญชีมีลักษณะหรือมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะในรายการใด ๆ ต่อไปนี้
  1. ได้กระทำการใด ๆ ที่ต้องห้ามภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
  2. ได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนอกเหนือจากรายการก่อนหน้านี้
  3. พบว่าบัญชีอยู่ภายใต้มาตรการ เช่น การยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีอันเนื่องมาจากการกระทำต่าง ๆ เช่นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในอดีต
  4. โปเกมอนเห็นว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีที่ไม่เหมาะสม
  5. โปเกมอนพบว่าบัญชีนั้นเป็นบุคคลเช่นเดียวกับหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีอื่นที่อยู่ภายใต้รายการก่อนหน้า และ
  6. บัญชีไม่ได้ใช้บริการเป็นเวลาหนึ่งปีหรือเกินกว่า
 2. มาตรการที่โปเกมอนอาจใช้ตามการพิจารณาในวรรคก่อนมีดังต่อไปนี้ (อย่างไรก็ตาม ในกรณีของข้อ (6) ของวรรคก่อน รายการที่ 6 ด้านล่างนี้จะไม่ถือรวมอยู่ในมาตรการ) การตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการ (รวมถึงการตัดสินใจที่จะใช้มาตรการหลายอย่าง) จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโปเกมอน โปเกมอนไม่มีภาระผูกพันที่จะใช้มาตรการเหล่านี้
  • ให้คำเตือน
  • การยกเลิกแชมเปียนชิปพอยต์
  • การระงับการใช้บริการชั่วคราว
  • การยุติการใช้บริการ
  • การยกเลิกการลงทะเบียนบัญชี
  • มาตรการทางกฎหมาย และ
  • มาตรการอื่น ๆ ที่โปเกมอนเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้บริการได้อย่างราบรื่น
 3. โปเกมอนจะไม่รับผิดชอบต่อบัญชีสำหรับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการภายใต้สองวรรคก่อนหน้านี้
 4. หากบัญชีอยู่ภายใต้รายการใด ๆ ในวรรค 1 และทำให้เกิดความเสียหายต่อโปเกมอน บัญชีดังกล่าวจะต้องชดเชยให้แก่โปเกมอนตามจำนวนความเสียหายทั้งหมด
 5. นอกเหนือจากวรรคก่อน ๆ หากโปเกมอนพิจารณาแล้วว่าบัญชีอาจได้รับความเสียหายในลักษณะใด ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น การกระทำต่าง ๆ เช่นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปเกมอนอาจระงับบัญชีดังกล่าวชั่วคราวจากการใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดหรือการเพิ่มความเสียหายให้กับบัญชี ในกรณีดังกล่าว แม้ว่าบัญชีจะสามารถใช้บริการได้อีกครั้งโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้วยตนเอง โปเกมอนจะไม่รับผิดชอบต่อบัญชีสำหรับการระงับดังกล่าว

ข้อ 13 การจัดการข้อมูลเมื่อยกเลิกการลงทะเบียน

เมื่อการลงทะเบียนบัญชีถูกยกเลิก ข้อมูลบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์ของบริการจะถูกลบออกหลังจากผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการยกเลิกดังกล่าว

ข้อ 14 การโอนสิทธิ เป็นต้น

บัญชีจะไม่โอน ให้ยืม อนุญาตการใช้ ขาย เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ค้ำประกัน ให้เป็นหลักประกัน หรือดำเนินการอันคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับสิทธิในการใช้บริการและสิทธิอื่น ๆ ที่มอบให้กับบัญชี

ข้อ 15 การแก้ไขข้อกำหนด

โปเกมอนอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามดุลยพินิจตามความจำเป็นโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากบัญชี เมื่อโปเกมอนแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปเกมอนจะประกาศบนบริการ การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลในเวลาที่มีการประกาศบนบริการ และหลังจากนั้น เงื่อนไขการใช้บริการโดยบัญชีจะอยู่ภายใต้เนื้อหาของข้อกำหนดที่แก้ไขดังกล่าว จะถือว่าบัญชีได้อนุมัติการแก้ไขดังกล่าวตราบเท่าที่ยังคงใช้บริการต่อไป

ข้อ 16 การสงวนความรับผิดชอบ

 1. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดการใช้งานหรือเอกสารอื่น ๆ โปเกมอน (รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ซึ่งข้อกำหนดเช่นเดียวกันนี้จะมีผลใช้บังคับด้วย) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุที่ไม่ได้เกิดเนื่องจากโปเกมอน ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่ว่าโปเกมอนจะคาดการณ์สถานการณ์ดังกล่าวได้หรือไม่ และความเสียหายต่อบัญชีจากรายได้ที่เสียไปหรือเนื่องจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม
 2. โปเกมอนไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล บริการ และลักษณะการใช้งานที่ใช้ในบริการ โปเกมอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัญชีในการใช้บริการ (ถ้ามี)
 3. เมื่อโปเกมอนมีภาระหน้าที่ในการแจ้งบัญชี โปเกมอนจะถือว่าได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่แล้วโดยส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนเป็นข้อมูลบัญชี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อ 17 กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอำนาจศาล และอื่น ๆ

 1. ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
 2. ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถูกพิจารณาจนถึงที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ (Commercial Arbitration Rules) ของ Japan Commercial Arbitration Association (JCAA)
 3. หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะกระทำได้ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์
 4. โปเกมอนอาจขอความร่วมมือจากบัญชี เช่น การตอบแบบสอบถาม