Other

การแก้ไขปรับปรุงกฎพื้นฐานโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมพร้อมกับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของ 2023-24 Pokémon Trading Card Game Asia Championship Series

ขอเรียนให้ทราบว่าเราจะทำการแก้ไขปรับปรุง “กฎพื้นฐานโปเกมอนการ์ดเกม” ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานทั่วไปที่ใช้ในอีเวนต์ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอีเวนต์ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแบตเทิลโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมได้อย่างสบายใจ พร้อมกับต้อนรับฤดูกาลใหม่ของ 2023-24 Pokémon Trading Card Game Asia Championship Series ที่กำลังจะเริ่มขึ้น

การแก้ไขปรับปรุงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้งานแข่งขันดำเนินไปได้อย่างมีความยุติธรรม มีความเสมอภาคและใสสะอาด จึงใคร่ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมทุกท่านที่เข้าร่วมในอีเวนต์ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเข้าใจและให้ความร่วมมือ
กฎนี้ถือเป็นกฎที่ผู้เข้าร่วมอีเวนต์ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามกฎ อาจมีการลงโทษ หรือมีการร้องขอให้ออกจากการแข่งขันที่กำลังเข้าร่วมอยู่ หรือให้ออกจากสถานที่จัดอีเวนต์

จุดหลักที่แก้ไขปรับปรุงในกฎพื้นฐานที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ฤดูกาลของ 2023-24 Pokémon Trading Card Game Asia Championship Series

เนื้อหาที่แก้ไขปรับปรุง

เพิ่มเติมข้อห้ามปฏิบัติในระหว่างการเล่น ในบทที่ 2 : สำหรับผู้เล่นทุกท่าน

[ส่วนที่เปลี่ยนแปลง]

 • ห้ามรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการแบตเทิลของตัวเองหรือของผู้อื่น
 • ห้ามโทรศัพท์หรือใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการแบตเทิล
 • ห้ามนำกระดาษโน้ตและ/หรือเอกสารที่จดไว้ก่อนล่วงหน้าเข้ามาในสนามแข่ง
 • ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำดื่มเพื่อดับกระหาย

ให้คำจำกัดความที่ชัดเจนขึ้นของคำว่าผู้ชมการแข่งขัน และเพิ่มเติมข้อห้ามปฏิบัติ ในบทที่ 3 : สำหรับผู้ชมการแข่งขันทุกท่าน

[ส่วนที่เปลี่ยนแปลง]

คำจำกัดความ
ผู้ที่เข้าร่วมอีเวนต์ของโปเกมอนแต่ไม่ได้เข้าแข่งขันอย่างจริงจัง ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ติดตาม รวมถึงผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบจากการแข่งขัน

ข้อห้ามปฏิบัติ

 • ห้ามไม่ให้ก้าวก่ายในการแข่งขันไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม
 • รักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากพื้นที่แข่งขันในระหว่างที่กำลังดำเนินอยู่ เพื่อไม่ให้ผู้เล่นเสียสมาธิ
 • งดการสนทนากันเกี่ยวกับการแข่งขันในระหว่างที่กำลังดำเนินอยู่ภายในบริเวณที่ผู้แข่งขันตรงโต๊ะแข่งขันจะได้ยิน
 • ในกรณีที่ผู้ชมที่มีพฤติกรรมรบกวนเป็นผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เล่นที่เข้าแข่งขันอยู่ในตอนนั้น จะถือว่าผู้เล่นคนดังกล่าวเป็นผู้ก่อพฤติกรรมรบกวน และอาจจะได้รับการลงโทษ
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ผู้ชมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุข้างต้นออกจากอีเวนต์ ผู้เล่นคนดังกล่าวอาจถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันได้ในที่สุด

เพิ่ม บทที่ 5 การดำเนินการแข่งขัน ขึ้นมาใหม่ และระบุจุดที่ควรทำความเข้าใจไว้ก่อนล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานแข่งขันให้ชัดเจน

[ส่วนที่เปลี่ยนแปลง]

เกี่ยวกับการ “มาสาย”
ผู้เล่นมีหน้าที่ที่จะต้องมาถึงสถานที่จัดงานภายในเวลานัดที่กำหนดไว้ และดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมให้แล้วเสร็จ

ราวนด์ที่ 1 ในรอบคัดเลือก
ผู้เล่นที่ไม่ดำเนินการเพื่อเข้าร่วมงานแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเวลาเช็คอิน จะถือว่าแพ้โดยไม่ได้ลงแข่งในราวนด์ที่ 1 และไม่สามารถเข้าแข่งในราวนด์นั้นได้
หากมีความประสงค์ที่จะกลับเข้าแข่งขัน ขอให้ดำเนินการเพื่อกลับเข้าแข่ง ณ ศูนย์กลางดำเนินงานแข่งขันภายในเวลาก่อนจบราวนด์ที่ 1

ตั้งแต่ราวนด์ที่ 2 เป็นต้นไป
ผู้เล่นที่ไม่มานั่งประจำโต๊ะของหมายเลขที่กำหนดไว้ และไม่สามารถเริ่มการแบตเทิลได้ ณ เวลาที่จะต้องเริ่มแบตเทิล จะถูกปรับ “แพ้” ในราวนด์นั้น และไม่สามารถเข้าแข่งขันในรอบต่อจากนั้นได้

เกี่ยวกับ “ผลการแบตเทิล”
ในกรณีที่พบว่าผลการแบตเทิลที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง จะให้มีการจับคู่ใหม่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน
ผู้จัดงานสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่ราวนด์จะเริ่มขึ้น และทำการจับคู่ใหม่ด้วยจำนวนคนที่น้อยที่สุดที่จะให้ได้คู่ที่ถูกต้อง หรือรอจนกว่าราวนด์จะเริ่มต้นแล้วจึงแก้ไข Match Record ไม่ว่าจะในกรณีใด ราวนด์ถัดไปของผู้เล่นคนดังกล่าวจะได้คู่ที่ถูกต้อง

เพิ่มเติมนโยบายตรวจสอบเด็ค ในบทที่ 6 : การ์ดที่สามารถใช้ได้

ในงานแข่งขันอย่างเป็นทางการ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมเด็คลิสต์และทำการสุ่มตรวจเด็คในตอนที่จะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากแบบสวิสราวด์เป็นแบบแพ้คัดออก หรือในระหว่างรอบของการแข่งแบบสวิสราวด์
โดยมีเกณฑ์กำหนดว่าจะต้องสุ่มตรวจเด็คอย่างน้อยที่สุด 10% ผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่จะพยายามตรวจเด็คให้เสร็จได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ระบุพฤติกรรมต้องห้ามที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติม ในบทที่ 11 : การจัดการกับผลการแบตเทิลที่มีการทุจริต

[ส่วนที่เปลี่ยนแปลง]

 • เรียกร้องให้ฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้
 • ร้องขอให้เสมอกันต่อไปอีกหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมให้เสมอกัน
 • สร้างความกดดันให้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ให้สินบน บังคับ และอื่น ๆ เพื่อควบคุมผลการแข่งขัน
 • ดูตารางอันดับการแข่งขัน หรือคอยให้การแข่งขันอื่นที่กำลังดำเนินอยู่ได้รับการแก้ไข ก่อนที่จะกำหนดว่าจะยอมแพ้หรือเสมอกัน
 • กำหนดผลการแข่งขันด้วยวิธีแบบสุ่ม (เช่น โยนเหรียญ) หรือวิธีเลือกแบบอื่น

เพิ่ม “ตัวอย่างการละเมิด” ในหัวข้อ “การตัดสิทธิ์” “การระงับการลงแข่ง” ในบทที่ 12 : การลงโทษ

[ส่วนที่เปลี่ยนแปลง]

การตัดสิทธิ์

การระงับการลงแข่ง

ข่าวล่าสุด