การตรวจสอบโปเกมอนและสภาวะผิดปกติ

การตรวจสอบโปเกมอนคือ

การตรวจสอบโปเกมอนคือ การตรวจสภาวะของโปเกมอนของกันและกันทุกครั้งที่จบเทิร์น

สิ่งที่ทำตอนตรวจสอบโปเกมอน

 • ตรวจสภาวะผิดปกติของโปเกมอน

  ตอนที่มีสภาวะผิดปกติหลายอย่างร่วมกัน ให้ตรวจสอบตามลำดับดังนี้

  1. วางตัวนับแดเมจ [10] 1 ตัวบนโปเกมอนที่มีสภาวะ [พิษ]
  2. วางตัวนับแดเมจ [10] 2 ตัวบนโปเกมอนที่มีสภาวะ [ไหม้] หลังจากนั้นให้ทอยเหรียญ ถ้าออกหัว โปเกมอนนั้นจะหายจากสภาวะ [ไหม้]
  3. ตรวจสภาวะ [หลับ] ให้ทอยเหรียญ ถ้าออกหัว โปเกมอนนั้นหายจากสภาวะ [หลับ] ถ้าออกก้อย จะยัง [หลับ] ต่อไป
  4. โปเกมอนที่จบเทิร์นฝ่ายตัวเอง 1 รอบด้วยสภาวะ [ชา] แล้วจะหายจากสภาวะ [ชา]
 • ถ้ามีความสามารถหรือการ์ดเทรนเนอร์ที่ทำงานตอนตรวจสอบโปเกมอน ก็จะได้รับเอฟเฟกต์นั้น

  • การตรวจสอบสภาวะผิดปกติ / ความสามารถ / การ์ดเทรนเนอร์นั้น ทำตามลำดับใดก่อนก็ได้
  • โปเกมอนที่ไม่เหลือ HP แล้วในตอนจบการตรวจสอบโปเกมอน จะ [หมดสภาพ]

หลังจากตรวจสอบโปเกมอนเสร็จแล้ว จะเป็นเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้าม

สภาวะผิดปกติคือ

สภาวะผิดปกติคือ สภาวะที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้เป็น [พิษ] [ไหม้] [หลับ] [ชา] [สับสน] ด้วยเอฟเฟกต์จากท่าต่อสู้หรืออื่น ๆ

การหายจากสภาวะผิดปกติ

 • นำกลับเบนช์

  สภาวะผิดปกติจะเป็นกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้เท่านั้น และจะหายไปเมื่อ [หนี] กลับเบนช์

 • วิวัฒนาการ

  เมื่อวิวัฒนาการ จะหายจากสภาวะผิดปกติ

 • ใช้เอฟเฟกต์ของการ์ด

  ท่าต่อสู้หรือความสามารถของโปเกมอน หรือการ์ดเทรนเนอร์บางอย่าง ก็มีเอฟเฟกต์ที่ทำให้หายจากสภาวะผิดปกติ

เกี่ยวกับสภาวะ [พิษ]

สภาวะ [พิษ] เป็นสภาวะผิดปกติอย่างหนึ่ง โปเกมอนที่เป็น สภาวะ [พิษ] จะวางตัวนับแดเมจ [10] แดเมจทุกครั้งที่ตรวจ สอบโปเกมอน แม้จะมีสภาวะ [พิษ] ก็สามารถใช้ท่าต่อสู้หรือ [หนี] ได้

สภาวะ [พิษ] เป็นพร้อมกับสภาวะผิดปกติอื่นได้

โปเกมอนที่เป็นสภาวะ [พิษ] จะวาง [เหรียญสถานะพิษ] ไว้เป็นสัญลักษณ์

ขณะที่กลายเป็นสภาวะ [พิษ]

 1. เทิร์นฝ่ายตรงข้าม

  ถูกทำให้เป็นสภาวะ [พิษ]

 2. ตรวจสอบโปเกมอน

  ทำแดเมจ 10

 3. เทิร์นฝ่ายเรา

  ถ้าไม่หายจะยังคงสภาวะ [พิษ]

 4. ตรวจสอบโปเกมอน

  ทำแดเมจ 10

เกี่ยวกับสภาวะ [ไหม้]

สภาวะ [ไหม้] เป็นสภาวะผิดปกติอย่างหนึ่ง โปเกมอนที่เป็น

สภาวะ [ไหม้] จะวางตัวนับแดเมจ [20] แดเมจทุกครั้งที่ตรวจ

สอบโปเกมอน หลังจากนั้นให้เจ้าของโปเกมอนสภาวะ [ไหม้] ทอยเหรียญ ถ้าออกหัว จะหายจากสภาวะ [ไหม้] ถ้าออกก้อย จะยังคงสภาวะ [ไหม้] ต่อไป

แม้จะมีสภาวะ [ไหม้] ก็สามารถใช้ท่าต่อสู้หรือ [หนี] ได้

สภาวะ [ไหม้] เป็นพร้อมกับสภาวะผิดปกติอื่นได้

โปเกมอนที่เป็นสภาวะ [ไหม้] จะวาง [เหรียญสถานะไหม้] ไว้เป็นสัญลักษณ์

ขณะที่กลายเป็นสภาวะ [ไหม้]

 1. เทิร์นฝ่ายตรงข้าม

  ถูกทำให้เป็นสภาวะ [ไหม้]

 2. ตรวจสอบโปเกมอน

  ทำแดเมจ 20

  เหรียญออกหัว → หาย

  เหรียญออกก้อย → คงสภาวะ [ไหม้]

 3. เทิร์นฝ่ายเรา

  ถ้าไม่หายจะยังคงสภาวะ [ไหม้]

 4. ตรวจสอบโปเกมอน

  ทำแดเมจ 20

  เหรียญออกหัว → หาย

  เหรียญออกก้อย → คงสภาวะ [ไหม้]

เกี่ยวกับสภาวะ [หลับ]

สภาวะ [หลับ] เป็นสภาวะผิดปกติอย่างหนึ่ง โปเกมอนที่เป็นสภาวะ [หลับ] จะไม่สามารถใช้ท่าต่อสู้หรือ [หนี] ได้ ในเทิร์นฝ่ายตัวเอง

เจ้าของโปเกมอนสภาวะ [หลับ] ทอยเหรียญทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอน ถ้าออกหัว จะหายจากสภาวะ [หลับ] ถ้าออกก้อย จะยังคงสภาวะ [หลับ] ต่อไป

[หลับ] เกิดพร้อมกับ [พิษ] หรือ [ไหม้] ได้ ส่วน [ชา] [สับสน] จะเกิดสภาวะผิดปกติตามสภาวะใหม่ที่ได้รับมาแทน

โปเกมอนสภาวะ [หลับ] จะหมุนการ์ดวางแนวนอนไว้เป็นสัญลักษณ์

ขณะที่กลายเป็นสภาวะ [หลับ]

 1. เทิร์นฝ่ายตรงข้าม

  ถูกทำให้เป็นสภาวะ [หลับ]

 2. ตรวจสอบโปเกมอน

  เหรียญออกหัว → หาย

  เหรียญออกก้อย → คงสภาวะ [หลับ]

 3. เทิร์นฝ่ายเรา

  ถ้าไม่หายจะยังคงสภาวะ [หลับ]

 4. ตรวจสอบโปเกมอน

  เหรียญออกหัว → หาย

  เหรียญออกก้อย → คงสภาวะ [หลับ]

เกี่ยวกับสภาวะ [ชา]

สภาวะ [ชา] เป็นสภาวะผิดปกติอย่างหนึ่ง ในเทิร์นของตัวเอง

หลังจากโปเกมอนกลายเป็นสภาวะ [ชา] นั้นจะไม่สามารถใช้ท่าต่อสู้หรือ [หนี] ได้

โปเกมอนที่จบเทิร์นฝ่ายตนเองด้วยสภาวะ [ชา] ไปแล้ว 1

ครั้ง จะหายจากสภาวะนั้นหลังจากตรวจสอบโปเกมอน

[ชา] เกิดพร้อมกับ [พิษ] หรือ [ไหม้] ได้ ส่วน [หลับ]

[สับสน] จะเกิดสภาวะผิดปกติตามสภาวะใหม่ที่ได้รับมาแทน

โปเกมอนสภาวะ [ชา] จะหมุนการ์ดวางแนวนอนไว้เป็นสัญลักษณ์

ขณะที่กลายเป็นสภาวะ [ชา]

 1. เทิร์นฝ่ายตรงข้าม

  ถูกทำให้เป็นสภาวะ [ชา]

 2. ตรวจสอบโปเกมอน

 3. เทิร์นฝ่ายเรา

  ถ้าไม่หายจะยังคงสภาวะ [ชา]

 4. ตรวจสอบโปเกมอน

  หายจากสภาวะ [ชา]

เกี่ยวกับสภาวะ [สับสน]

สภาวะ [สับสน] เป็นสภาวะผิดปกติอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกท่าต่อสู้ที่จะใช้แล้ว เจ้าของการ์ดจะทอยเหรียญ ถ้าออกหัว จะใช้ท่าต่อสู้ได้ แต่ถ้าออกก้อย การโจมตีจะล้มเหลวและจะวางตัวนับแดเมจ 30 แดเมจบนโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้

แม้เป็นสภาวะ [สับสน] ก็สามารถ [หนี] ได้

[สับสน] เกิดพร้อมกับ [พิษ] หรือ [ไหม้] ได้ ส่วน [หลับ] [ชา] จะเกิดสภาวะผิดปกติตามสภาวะใหม่ที่ได้รับมาแทน

โปเกมอนสภาวะ [สับสน] จะวางการ์ดกลับหัวไว้เป็นสัญลักษณ์

ขณะที่กลายเป็นสภาวะ [สับสน]

 1. ตอนจะใช้ท่าต่อสู้ให้ทอยเหรียญ 1 ครั้ง

  เหรียญออกหัว → ใช้ท่าต่อสู้ได้

  เหรียญออกก้อย → การโจมตีล้มเหลว ฝ่ายเราได้รับ 30 แดเมจ

 2. จบเทิร์นฝ่ายเรา

Q&A

 • * กรุณาค้นหาโดยกรอกชื่อการ์ดหรือข้อความที่เขียนบนการ์ด
 • * ไม่ใช่เพียงแค่กฎการเล่น แต่ยังมีคำอธิบายความสามารถหรือท่าต่อสู้ของการ์ดบางส่วนเขียนไว้ด้วย